ปีงบประมาณ

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

# พื้นที่ EHA
1001
EHA
1002
EHA
1003
EHA
2001
EHA
2002
EHA
2003
EHA
3001
EHA
3002
EHA
4001
EHA
4002
EHA
4003
EHA
5000
EHA
6000
EHA
7000
EHA
8000
EHA
9001
EHA
9002
EHA
9003
EHA
9004
EHA
9005
รวม
ทั้งหมด
ร้อยละ

ที่มา: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
วันที่ประมวลผล: -